Aktuellt

BRF Klamparen sparar 270 tkr / år genom förvaltarbyte

BRF Klamparen på Kungsholmen har valt efter en upphandling valt att anlita Fastighetsägarna som ny helhetsleverantör för teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning, fastighetsskötsel och trappstädning från och med den 1 januari 2024. Upphandlingen omfattade sju företag och genomfördes under hösten 2023. Den nya totalkostnaden blir 37% lägre än den nuvarande.

BRF Sicklahus konsoliderar förvaltning och skötsel

BRF Sicklahus i Sickla med 311 lägenheter intill Sickla Sjö har anlitat Bostadsekonomerna för att genomföra en konsolidering och upphandling av förvaltning och fastighetsskötsel. Före upphandlingen hade föreningen skilda olika leverantörer för dessa tjänster, vilket ledde till otydlighet i ansvar. Såväl dubbelarbete som att ärenden hamnade mellan stolarna förekom. Samtidigt arbetade flera av styrelsemedlemmarna nästan heltid åt föreningen för att ha kontroll. I upphandlingen lades mycket tid på att ta fram en arbetsbeskrivning som motsvarar styrelsens behov.

Föreningen valde att anlita en helt ny leverantör för både förvaltning och fastighetsskötsel.

BRF Hammarbystrand byter ekonomisk förvaltare

BRF Hammarbystrand i Södra Hammarbyhamnen med 216 lägenheter har sänkt sina årliga kostnader för ekonomisk förvaltning med 105 tkr efter en upphandling och byte av leverantör. Besparingen motsvarar 36%.

BRF Stockholmshus 23 sparar 126 tkr i förvaltningskostnader

BRF Stockholmshus 23 i Skärholmen med 186 lägenheter har anlitat Bostadsekonomerna för att omförhandla deras förvaltningsavtal. Omförhandlingen ledde till ett helt nytt avtal som bättre motsvarar föreningens behov och dessutom en besparing på 126 tkr per år, motsvarande 24%.

BRF Riksrådsvägen sänker förvaltningskostnader med 46%

BRF Riksrådsvägen med 115 radhuslägenheter har anlitat Bostadsekonomerna för en genomgång av deras avtal. Bostadsekonomerna såg att föreningen betalade för mycket för ekonomisk förvaltning och gjorde en omförhandling med den befintliga leverantören, vilket ledde till en sänkning av arvodet med 46% motsvarande 76 tkr per år.

BRF Gösen ökar intäkter från gästparkering

BRF Gösen i Tyresö har anlitat Bostadsekonomerna för att omförhandla villkoren för föreningens åtta gästparkeringsplatser. Omförhandlingen ledde till en årlig intäktsökning på 13 tkr, vilket är en 68-procentig ökning jämfört med tidigare.

BRF Gösen omförhandlar hissavtal

BRF Gösen i Tyresö med 210 lägenheter har anlitat Bostadsekonomerna för att omförhandla serviceavtalet för sina åtta hissar. Omförhandlingen ledde till en sänkning av kostnaden med 38%, motsvarande drygt 15 tkr per år.

BRF Samsö ökar parkeringsintäkter med 316 tkr per år

BRF Samsö i Kista har 56 gästparkeringsplatser, varav 36 är belägna i anslutning till Tunnelbanan och Kista galleria. Föreningen anlitade Bostadsekonomerna för att konkurrensutsätta förvaltningen av parkeringen. Upphandlingen ledde till att föreningen bytte leverantör till Avarn Security i ett nytt avtal med väsentligt förbättrade villkor. Föreningens intäkter har ökat med 68% i och med upphandlingen, motsvarande 316 tkr per år.

Systerföreningar i Solna sänker kostnad för ekonomisk förvaltning

De två grannföreningarna Moroten 1-3 och Gurkan 1-3 i Solna, med 190 respektive 187 lägenheter, har anlitat Bostadsekonomerna för upphandling av ekonomisk förvaltning. Fem leverantörer inkom med anbud. Efter att ha träffat flera av leverantörerna och tagit referenser valde Moroten 1-3 att behålla sin nuvarande leverantör, till en prissänkning på 20% jämfört med befintligt avtal, medan Gurkan 1-3 bytte leverantör med en besparing på 33% som följd.

BRF Salemstaden anlitar ny förvaltare

BRF Salemstaden i Salem med 384 radhuslägenheter har anlitat Bostadsekonomerna för att göra en upphandling av ekonomisk och teknisk förvaltning. Efter att ha fått in fyra offerter och träffat två leverantörer valde man att teckna treårsavtal med en Fastighetsägarna. Besparingen sett över tre år blev 630tkr, vilket motsvarar 47%, jämfört med det nuvarande avtalet. Föreningens ordförande skriver till Bostadsekonomerna: ”Tack för all hjälp! Det känns som att det här kommer bli ett jättelyft för föreningen. Vi hade aldrig ens övervägt Fastighetsägarna utan din input. Vi har redan en tät dialog med dem i en massa frågor utöver avtalet.”

BRF Grynnan förbättrar ekonomin

BRF Grynnan, med 121 lägenheter i Hammarby Sjöstad, har anlitat Bostadsekonomerna för att gå igenom deras tjänsteavtal. I en första etapp under våren 2020 har vi gått igenom avtalen för ekonomisk förvaltning, sopsortering och kabel-TV. Man har bytt leverantör för sopsortering och omförhandlat avtalen för de andra tjänsterna. Sammanlagd årlig besparing för de tre tjänsterna uppgår till drygt 100 tkr.

BRF Rektangeln 22 byter förvaltare

Bostadsekonomerna har på uppdrag av BRF Rektangeln 22 genomfört en upphandling av teknisk förvaltning och fastighetsskötsel. Arbetet omfattade även framtagande av en ny uppdragsbeskrivning som speglar föreningens behov. Fem större förvaltare deltog i upphandlingen som ledde till att föreningen bytte leverantör och sänkte sina kostnader med 36%. BRF Rektangeln 22, med knappt 400 lägenheter på Södermalm, sparar därmed ca 260tkr per år, förutom att man nu har ett avtal som bättre svarar mot behoven än det tidigare gjorde.

BRF Hanveden 1 byter förvaltare

BRF Hanveden 1 i Handen har tillsammans med Bostadsekonomerna genomfört en upphandling av förvaltningstjänster, omfattande fastighetsskötsel, teknisk och ekonomisk förvaltning. Upphandlingen ledde till byte av förvaltare och en sänkning av förvaltningskostnaderna med 30%. Det nya avtalet har samma innehåll som det tidigare vilket gör att föreningen kan använda de drygt 200 tkr per år som bytet innebär till underhåll och ökade amorteringar.

HSB-föreningar ser över sina förvaltningsavtal

Under 2019 har Bostadsekonomerna hjälpt fyra större Bostadsrättsföreningar i Stockholm – BRF Järnvägsmannen på Kungsholmen, BRF Pluto i Tyresö, BRF Segelflygaren i Skarpnäck och BRF Hanveden 1 i Handen – att se över sina förvaltningsavtal med HSB. I ett fall ledde arbetet till att föreningen bytte förvaltare; i två fall behöll föreningarna HSB men avtalen moderniserades och villkoren förbättrades; i ett fall befanns avtalet bra både till innehåll och pris och inga ändringar gjordes. Sammanlagd årlig besparing för dessa föreningar uppgår till 530 tkr.

BRF Pluto inför betald gästparkering

BRF Pluto i Tyresö har givit Bostadsekonomerna i uppdrag att se över föreningens ekonomi. Ett av resultaten är att föreningen nu har anlagt en betald gästparkering, vilket dels ger föreningen 70tkr i intäkter per år, dels skapar bättre ordning, då bevakning ingår kostnadsfritt i tjänsten.

Föreningar i Norsborg ökar intäkter från parkering

BRF Kornet och BRF Tre Källor i Norsborg har anlitat Bostadsekonomerna för en omförhandling av villkoren för besöksparkering. Omförhandlingen ledde till att Tre Källor bytte parkeringsbolag och ökade sina intäkter med 49%, medan Kornet behöll sin befintliga leverantör men med ett nytt avtal som ökar intäkterna med 70%. Tillsammans uppgår intäktsökningen för båda föreningar till ca 230 tkr per år.

BRF Segelflygaren förbättrar bevakning och parkering – sparar över 200tkr per år

Bostadsekonomerna har hjälpt BRF Segelflygaren i Skarpnäck att se över sina parkerings- och övervakningsavtal. Tidigare hade ett bevakningsföretag skött båda tjänster, men efter omstruktureringen delades arbetet upp på ett specialiserat bevakningsföretag och en parkeringsoperatör. I processen gjordes även alla bevakningsscheman om för att bättre spegla föreningens behov. Föreningen förbättrar i och med detta sin ekonomi med drygt 200 tkr per år i en kombination av sänkta kostnader för bevakning och ökade intäkter för parkering.

BRF Skogås 3 ser över sina kostnader

BRF Skogås 3 med drygt 200 lägenheter har anlitat Bostadsekonomerna för att se över föreningens tjänsteavtal. Arbetet ledde till en besparing på sammanlagt 160 tkr per år för tjänsterna trädgårdsskötsel, ekonomisk förvaltning, städning och hisservice. Bostadsekonomerna har även hjälpt föreningen att definiera och upphandla teknisk förvaltning, en tjänst som föreningen tidigare saknade.

BRF Björkbacken i Tyresö sparar 250tkr per år

BRF Björkbacken i Tyresö med 383 lägenheter har tagit Bostadsekonomernas hjälp för att omförhandla sina avtal för ekonomisk förvaltning och gästparkering. Kostnaden för ekonomisk förvaltning sänktes med 38% och intäkterna från besöksparkering ökade med 78% som ett resultat av omförhandlingen. Föreningen fick även Bostadsekonomernas hjälp att omdefiniera och upphandla fastighetsskötsel och teknisk förvaltning, vilket ledde till att föreningen nu har ett mer heltäckande avtal som är anpassat efter föreningens behov.

BRF Sjöberg sänker kostnader för inpassering

BRF Sjöberg i Sollentuna med 250 lägenheter har anlitat Bostadsekonomerna för att se över avtalet för elektroniskt inpasseringssystem. Bostadsekonomerna genomförde en upphandling med fyra leverantörer som resulterade i att föreningen behåll sin tidigare leverantör, men till en 28% lägre årskostnad.

Bostadsrättsmässan i Malmö

Den 5-6 oktober deltar Bostadsekonomerna tillsammans med ett 60-tal andra företag i Bostadsrättsmässan i Malmö. Välkommen att besöka oss i vår monter så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa din BRF att sänka kostnaderna. Läs mer om mässan här

Stor besparing på entrémattor

BRF Vattenfallet i Vällingby har dragit ner sin årliga kostnad för entrémattor med 54% efter en omförhandling och leverantörsbyte. Bostadsekonomerna har sedan starten hjälpt åtta föreningar att omförhandla sina avtal för entrémattor. Den genomsnittliga besparingen för dessa projekt är 42%

BRF Laxen 1 sänker räntekostnader med 44%

BRF Laxen 1 i Eskilstuna har tagit Bostadsekonomerna hjälp för att lägga om två av sina fastighetslån, totalt 17,8 mkr. Föreningen valde att lägga det ena lånet på en rörlig ränta knuten till 3m Stibor och det andra på fyra års bindning. Genomsnittlig ränta för båda lånen blev 0,94% efter omförhandlingen. Den årliga besparingen jämfört med marknadsräntan är 130 tkr, eller 44%.

Stor besparing på bredband i Malmö

Brf Guldborgen har med sina 113 lägenheter lyckats uppnå en årlig besparing på 109.000:- på sitt nya bredbandsavtal. Det nya avtalet har samma bredbandshastighet som tidigare men med en gratis uppgradering av den tekniska utrustningen som ytterligare ett mervärde till föreningen. Grattis till en besparing på 47%!

BRF Pomona byter teknisk förvaltare

BRF Pomona i Solna med 137 lägenheter har bytt leverantör för teknisk förvaltning och fastighetsskötsel. Inom ramen för upphandlingen hjälpte Bostadsekonomerna även till med att i grunden ändra uppdragens omfattning för att bättre anpassas till föreningens behov. Ett viktigt önskemål från föreningen var att baka in mer i det fasta uppdraget för att på så sätt väsentligt minska den tidigare mycket omfattande extradebiteringen. En jämförelse av den årliga totalkostnaden visar på en besparing på hela 61% för det nya avtalet jämfört med det gamla.

BRF i Malmö sparar 42% på nytt städavtal

Brf Guldborgen i Malmö med 113 lägenheter har genom en lyckad förhandling av Bostadsekonomerna lyckats sänka sina kostnader för trappstädning med 42%. Ambitionen har varit att ge medlemmarna i föreningen en högre kvalitet på tjänsten till ett lägre pris.

Bostadsekonomerna öppnar kontor i Skåne

Idag lanserar vi Bostadsekonomerna i Skåne. Kontoret drivs av Christian Andersson, med mångårig bakgrund från Facillity Management branschen där han har sysslat med bl.a. försäljning, förhandling och verksamhetsutveckling i ledande roller både i Sverige och Danmark.

BRF Päronet 7 sparar 730 tkr per år i förvaltningskostnader

BRF Päronet 7 i Spånga, en av Stockholms största föreningar med 670 lägenheter, har tecknat nytt avtal för totalförvaltning, inklusive ekonomisk och teknisk förvaltning, fastighetsskötsel, markskötsel och vinterunderhåll. Besparingen i fast arvode är 17%. Därtill kommer en sänkning av rörliga kostnader i form av sänkt påslag för material och underentreprenörer, samt en gratis förstudie rörande stambyte, värd ca 150 tkr.

BRF Palett sänker hisskostnader med 42%

BRF Palett i Sundbyberg byter leverantör för hisservice. Det nya avtalet omfattar tre servicetillfällen per år och utryckning dygnet runt för reparationer. Besparingen jämfört med det gamla avtalet är drygt 14tkr per år.