Bostadsrättsföreningens ekonomi – ofta svagare än den borde vara

Bostadsrättsföreningens styrelse har ansvar för allt från el, vatten, bredband, försäkring och ekonomi till parkering, skadehantering, medlemsförteckning, pantsättning, gemensamhetsutrymmen, snöröjning, städning… listan kan göras betydligt längre. För att kunna hantera alla frågor köper styrelsen in tjänster från specialister. En typisk BRF har mellan 10 och 20 löpande avtal med tjänsteleverantörer. Bostadsrättsföreningen kan kort sagt liknas vid ett medelstort företag. Men till skillnad från företaget drivs en BRF av dess medlemmar på sin fritid. En annan stor skillnad är att en BRFs styrelse sällan sitter någon längre tid på sin post. I genomsnitt är man med i styrelsen i två-tre år, vilket är för kort tid för att få mer än en ytlig förståelse för de många komplexa frågorna. Som en följd blir våra BRFer mycket beroende av sina många leverantörer – ofta har leverantören bättre kunskap om fastigheten än styrelsen själv.

Häri ligger ett problem: relationen mellan bostadsrättsföreningen och dess leverantörer blir ojämn, där föreningen är mer beroende av leverantören än tvärtom. Dessutom har leverantörerna ett övertag på flera plan: de styrs professionellt medan föreningen sköts ideellt, de har gott om den tid som föreningen saknar; de drivs av ett vinstsyfte medan föreningens kostnader fördelas på många; de arbetar långsiktigt medan styrelsen byts ut ofta; de är specialister inom sitt område medan man i styrelsen oftast är generalister.

Som en följd av denna obalans brukar kostnaderna för tjänster bli höga. Vår erfarenhet visar att en vanlig bostadsrättsförening kan sänka sina avtalsbundna kostnader avsevärt genom att omförhandla avtal och konkurrensutsätta leverantörerna. Beroende på tjänst kan besparingen ofta bli så stor som 30% eller mer med bibehållen eller förbättrad kvalitet. Detta besparingsarbete är dock tidskrävande och kan vara svårt. Att sätta sig in i ett avtals alla detaljer och att jämföra komplexa prisplaner tar mycket tid. Bostadsekonomerna hjälper föreningen med detta arbete. Vi går igenom era avtal och försöker omförhandla villkoren. Om vi lyckas sänka era kostnader så tar vi betalt i form av en del av den uppnådda besparingen. Om vi inte lyckas sänka föreningens kostnader så tar vi inget betalt. Ni får då en gratis bekräftelse på att ni redan har bra avtal på plats.